ปุ๋ยอินทรีย์

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์เม็ดประมวลผล

วัตถุดิบ: ปุ๋ยหมักจากฟาร์มโคนมอินทรีย์ (EFB เสียเวลานาน) + NPK เคมี ฯลฯ
ความชื้น: 20% แห้ง Natually
ขั้นตอนที่ 1: เข็มขัดเครื่องเป่า
ขั้นตอนที่ 2: ผสมสำหรับอินทรีย์ (EFB เสียเวลานาน) + NPK เคมี เพียง
ขั้นตอนที่ 2: อัดเม็ดและสถานีรถไฟทำความเย็น: กระบวนการหมักอินทรีย์หรือเข้าขนาด 8mm / เส้นผ่าศูนย์กลาง 10mm และ 20-40mm ปรับความยาวได้เม็ด

 

เชื้อเพลิงชีวมวล-1