කාබනික පොහොර

කාබනික පොහොර ආහාර වලින් සැකසුම් ශාක

අමු ද්රව්ය: කිරි ගොවි, කාබනික සිට කොම්පෝස්ට් (ඉලෙක්ට්රොනික් ගමන් බෑගය යනු, දීර්ඝ කාලයක් නාස්ති) + NPK, රසායනික, ආදිය
තෙතමනය: 20% natually වියළි
පියවර 1: පටි වියළීම්
පියවර 2: කාබනික සඳහා Mixer (ඉලෙක්ට්රොනික් ගමන් බෑගය යනු, දීර්ඝ කාලයක් නාස්ති) + NPK රසායනික එකම
පියවර 2: Pelleting හා සිසිලස ස්ථානය: කොම්පෝස්ට් පොහොර හෝ කාබනික ප්රමාණය 8mm / 10mm විෂ්කම්භය හා 20-40mm ෙවනස්කළ හැකි දිග ආහාර වලින් බවට ක්රියාවලිය.

 

ජෛව ස්කන්ධ ඉන්ධන-1