റോളർ ഷെല്ലുകൾ

റോളർ ഷെൽ താഴെ:

തുറന്ന ചൊര്രുഗതിഒന് കൊണ്ട് ൧.രൊല്ലെര് ഷെല്ലുകൾ എന്നിവ ദിംപ്ലെദ്
തുറന്ന ചൊര്രുഗതൊന് കൂടെ ൨.രൊല്ലെര് ഷെല്ലുകൾ
ചാഞ്ഞു അടച്ച ചൊര്രുഗതിഒന് കൂടെ ൩.രൊല്ലെര് ഷെൽ ദിംപ്ലെദ്
മീൻമുള്ളുമായി ചൊര്രുഗതിഒന് കൂടെ ൪.രൊല്ലെര് ഷെൽ
അടച്ച ചൊര്രുഗതിഒന് കൂടെ ൫.രൊല്ലെര് ഷെൽ ദിംപ്ലെദ്
അടച്ച ചൊര്രുഗതിഒന് കൂടെ ൬.രൊല്ലെര് ഷെൽ
7 തുറന്ന ചെരിഞ്ഞ ചൊര്രുഗതിഒന് കൂടെ .രൊല്ലെര് ഷെൽ
൮.ദിംപ്ലെദ് റോളർ ഷെൽ

1 തുറന്ന ചൊര്രുഗതിഒന് ആൻഡ് ദിംപ്ലെദ് കൂടെ റോളർ ഷെല്ലുകൾ  1  2
2 തുറന്ന ചൊര്രുഗതൊന് ഉപയോഗിച്ച് റോളർ ഷെല്ലുകൾ  3  4
3 ചാഞ്ഞു അടച്ച ചൊര്രുഗതിഒന് ആൻഡ് ദിംപ്ലെദ് കൂടെ റോളർ ഷെൽ  5
4 മീൻമുള്ളുമായി ചൊര്രുഗതിഒന് ഉപയോഗിച്ച് റോളർ ഷെൽ  6  7
5 അടച്ച ചൊര്രുഗതിഒന് ആൻഡ് ദിംപ്ലെദ് കൂടെ റോളർ ഷെൽ  8
6 അടച്ച ചൊര്രുഗതിഒന് ഉപയോഗിച്ച് റോളർ ഷെൽ  9  10
7 തുറന്ന ചെരിഞ്ഞ ചൊര്രുഗതിഒന് കൊണ്ട് റോളർ ഷെൽ  11  12
8 ദിംപ്ലെദ് റോളർ ഷെൽ  13  14

ചിത്രങ്ങൾ


നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക