ബയോമാസ് ഇന്ധന

വുഡ് ഉരുകളായും പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ് പ്രക്രിയ
(Process to make more money)

  വുഡ് മെറ്റീരിയൽ: വുഡ് രേഖ, വുഡ് ചിപ്സ്, വുഡ് ട്രങ്ക്, തുടങ്ങിയവ
 Moisture: 45-50% depends on the weather situation.
 Step 1: Use wood chipper(disc type/drum type) to chip into 30-50mm
 Step 2: Primary Hammer Mill (change the chips to smaller size 10-20mm)
 Step 3: Three Pass Rotary Dryer (To dry the smaller size of Wood Chips to 18% moisture )
•  Step 4: Secondary Hammer Mill (To make sure the saw dust size will be lower than 5mm)
 Step 5: Pelleting and Cooling Station: Process the saw dust into size 8mm diameter and 20-40mm adjustable length pellets.

780

വൈക്കോൽ ഉരുകളായും പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ് പ്രക്രിയ
( Economical Feasible process) 

•  അസംസ്കൃത വസ്തു: ധാന്യം വൈക്കോൽ, സൂര്യകാന്തി വൈക്കോൽ, സോർഗം വൈക്കോൽ, വൈക്കോൽ, തുടങ്ങിയവ
•  Moisture: dried natually to 25% moisture roughly
•  Step 1: Use grinder(tub grinder type) to grinde into 6--125mm
•  ഘട്ടം 2: പ്രാഥമിക ചുറ്റിക മിൽ (കുറവ് ൧൦ംമ് അധികം ചെറിയ വലുപ്പം മാറ്റാൻ)
•  പെല്ലെതിന്ഗ് ആന്ജിയോ സ്റ്റേഷൻ: വലുപ്പം 8mm വ്യാസം ൨൦-൪൦ംമ് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന നീളം ഉരുളകൾ കണ്ടു പൊടി പ്രോസസ്സുചെയ്യണോ ഘട്ടം 3.

79-79-

എഫ്ബ് ഉരുകളായും പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ് പ്രക്രിയ
(പുതുമ പ്രക്രിയ)

•    അസംസ്കൃത വസ്തു: എഫ്ബ്
Operation   Moisture: 50-55% depends on the previous process
  (whether EFB screw press is used)
•  Step 1: Use chipper(drum type) to shorten the size into 30-50mm
•  Step 2: Belt Dryer (To dry the EFB fiber to 18% moisture and oil content can be lowered down )
•  Step 3: Secondary Hammer Mill (To make sure the saw dust size will be lower than 5mm)
•  Step 4: Mixer (to mix the wood saw dust with EFB fiber to lower down S Content.
•  Step 5: Pelleting and Cooling Station: Process the saw dust into size 8mm diameter and 20-40mm adjustable length pellets.

780
模型

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക