សែល roller

សែល roller រួមមានដូចខាងក្រោម:

សែល 1.Roller ជាមួយនិងការបើកចំហ corrugation dimpled
សែលជាមួយនឹងការបើកចំហ corrugaton 2.Roller
3.Roller សែលជាមួយ corrugation បានបិទការលំអៀងនិង dimpled
4.Roller សែលជាមួយ corrugation fishbone
5.Roller សែលជាមួយនឹងការបិទនិង corrugation dimpled
6.Roller សែលជាមួយនឹងបិទជិត corrugation
7 សែល .Roller ជាមួយ corrugation ទំនោរបើកចំហ
សែល roller 8.Dimpled

1 សែល roller ជាមួយនិងបើកចំហ dimpled corrugation  1  2
2 សែល roller ជាមួយ corrugaton បើកចំហ  3  4
3 សែល roller ជាមួយការលំអៀងបិទនិង dimpled corrugation  5
4 សែល roller ជាមួយ corrugation fishbone  6  7
5 សែល roller ជាមួយបិទនិង dimpled corrugation  8
6 សែល roller ជាមួយ corrugation បិទជិត  9  10
7 សែល roller ជាមួយ corrugation លំអៀងបើកចំហ  11  12
8 សែល roller dimpled  13  14

រូបភាព


ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាទៅឱ្យពួកយើង