خط مرتب سازی MSW

فرایند خط مرتب سازی MSW (فرآیند دفن صفر)

Preshredder --- Trommel --- Seperator هوا --- RDF خردکن --- RDF Pellet Mill.
ضایعات آلی --- خشک کن --- آسیاب گلوله RDF.
1.Preshredder
   از پیششکن برای باز کردن کیسه برای MSW استفاده کنید ، بنابراین مرتب سازی دستی به خوبی عمل می کند.
2. Trommel Trommel
   زباله های آلی را از RDF جدا می کند ، پس از آن پسماندهای آلی را می توان به صورت جداگانه خشک کرد.
3.
  Air
4. خرد کننده
  RDF اندازه را از 200 میلی متر به 50 میلی متر کاهش دهید ، بنابراین RDF می تواند گلوله شود.
5. آسیاب گلوله.
  به کاهش اندازه RDF به گلوله ادامه دهید تا مقدار حرارت بیشتر شود.
  گندله های RDF را می توان در کوره های دوار در نیروگاه یا صنعت سیمان به طور همزمان پخت. 

5

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

در اینجا پیام خود را بنویسید و ارسال آن به ما