کود آلی

کود آلی گلوله پردازش

مواد اولیه: کمپوست از لبنیات مزرعه، آلی (EFB هدر مدت طولانی) + NPK شیمیایی، و غیره
رطوبت: 20٪ natually خشک
مرحله 1: کمربند خشک کن
مرحله 2: میکسر برای آلی (EFB هدر مدت طولانی) + NPK شیمیایی تنها
مرحله 2: پلت و خنک کننده ایستگاه: پردازش کمپوست و یا آلی به 8mm و اندازه / قطر 10mm و 20-40mm گلوله قابلیت تنظیم طول.

 

زیست توده سوخت 1