نفت عصاره

کارخانه کنف گلوله فرآیند
(فرآیند نوآوری)

مواد اولیه: کنف تازه
رطوبت: 80٪ تازه از مزرعه
مرحله 1: استفاده از جیک جیک (از نوع درام) یا چرخ وان به کوتاه شدن اندازه به 30-50mm
مرحله 2: دما پایین کمربند خشک کن (برای خشک برگ کنف تا 18٪ رطوبت)
مرحله 3: آسیاب چکشی (برای اطمینان از اندازه برگ شاهدانه کمتر از 5mm و یا کمتر خواهد بود)
گام 4: پلت و خنک کننده ایستگاه: پردازش برگ کنف به اندازه قطر 6mm و قابلیت تنظیم طول 20-40mm گلوله.
مرحله 5: انتقال گلوله شاهدانه به فرآیند استخراج فوق بحرانی برای افزایش تولید نفت CBD 30 درصد و یا بالاتر.

زیست توده سوخت 1

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

در اینجا پیام خود را بنویسید و ارسال آن به ما