پوسته غلتک

پوسته غلتک شامل موارد زیر است:

پوسته 1.Roller با راه راه باز و چال
پوسته 2.Roller با corrugaton باز
3.Roller پوسته با راه راه بسته تمایل و چال
4.Roller پوسته با استخوان ماهی راه راه
5.Roller پوسته با راه راه بسته و چال
6.Roller پوسته با راه راه بسته
7 پوسته .Roller با راه راه شیبدار باز
پوسته 8.Dimpled غلتکی

1 پوسته غلتک با راه راه باز و چال داشت  1  2
2 پوسته غلتک با corrugaton باز  3  4
3 پوسته غلتک با تمایل راه راه بسته و چال  5
4 پوسته غلتک با راه راه استخوان ماهی  6  7
5 پوسته غلتک با راه راه بسته و چال داشت  8
6 پوسته غلتک با راه راه بسته  9  10
7 پوسته غلتک با راه راه شیبدار باز  11  12
8 پوسته غلتکی چال  13  14

تصاویر


پیام خود را برای ما ارسال کنید:

در اینجا پیام خود را بنویسید و ارسال آن به ما